Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му от 17 юли 2009 г. относно проекторешение по Дело COMP/39.396 — Калциев карбид