Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Изменението на климата и Лисабонската стратегия