Дело C-44/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 септември 2009 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus, Финландия) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry и др./Fujitsu Siemens Computers Oy (Производство за постановяване на преюдициално заключение — Директива 98/59/ЕО — Сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения — Член 2 — Закрила на работниците — Информиране и консултиране на работниците и служителите — Група от предприятия — Дружество майка — Дъщерно дружество)