Дело C-52/18: Решение на Съда (първи състав) от 23 май 2019 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Norderstedt — Германия) — Christian Fülla/Toolport GmbH (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 1999/44/ЕО — Липса на съответствие на доставената стока — Член 3 — Право на потребителя стоката да бъде приведена в съответствие — безплатно, в разумен срок и без съществено неудобство — Определяне на мястото, където потребителят трябва да постави на разположение на продавача закупена от разстояние стока, за да бъде приведена в съответствие — Понятие за „безплатно“привеждане в съответствие на стоката — Право на потребителя да развали договора)