Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5519 — E.ON/Electrabel Acquired Assets) Текст от значение за ЕИП