Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2007 г. по предложението за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS))