Писмен въпрос E-4753/07, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Система за идентификация на парцели