Директива 2014/102/ЕС на Съвета от 7 ноември 2014 година за адаптиране на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия поради присъединяването на Република Хърватия Текст от значение за ЕИП