Предложение за регламент на Съвета относно откриване и управление на автономните тарифни квоти на Общността за определени рибни продукти за периода 2007—2009 година