Писмен въпрос E-3587/08, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Защитените морски зони (ЗМЗ)