Писмен въпрос E-3782/07 зададен от Christofer Fjellner (PPE-DE) на Комисията. Преразглеждане на директивата относно тютюневите изделия