Решение на Комисията от 12/11/2007 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4735 - OSRAM / SUNNY WORLD) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)