Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5132 — Samsung Electronics/Samsung Techwin) Текст от значение за ЕИП