2009/59/ЕО: Решение на Европейската централна банка от 31 декември 2008 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноскатa за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2008/33)