Директива 2007/27/ЕО на Комисията от 15 май 2007 година за изменение на някои приложения към директиви на Съвета 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от етоксазол, индоксакарб, мезосулфурон, 1-метилциклопропен, MCPA и MCPB, толилфлуанид и тритиконазол (Текст от значение за ЕИП)