Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych T-71/03, T-74/03, T-87/03 oraz T-91/03, Tokai Carbon Co. Ltd i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Konkurencja — Porozumienia — Rynek grafitu specjalnego — Ustalanie cen — Zarzucalność — Obliczanie wysokości grzywien — Kumulacja sankcji — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Wytyczne do obliczenia wysokości grzywien — Stosowalność — Ciężar i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące — Okoliczności obciążające — Zdolność zapłaty — Współpraca w toku postępowania administracyjnego — Sposoby zapłaty)