Доклад на комисията до европейския парламент и Съвета относно разходи по линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение No 2–4/2007