Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5186 — Investor AB/Altor/Lindorff JV) Текст от значение за ЕИП