2008/437/ЕО: Решение на Комисията от 11 юни 2008 година за изменение на Решение 2006/109/ЕО за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпингова процедура за внос на някои отливки с произход от Китайската народна република