Обща позиция (ЕО) № 19/2008 от 6 юни 2008 година , приета от Съвета в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора за създаване на Европейската общност, с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (Текст от значение за ЕИП)