Постановление № 26 от 6 февруари 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2002 г.