Икономическо партньорство между ЕО и Карифорум *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (5211/2009 – COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))