2008/207/ЕО: Решение на Съвета от 28 февруари 2008 година за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз