Посочване на консумацията на енергия на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработка) ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработка) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))#P6_TC1-COD(2008)0222 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена)#ПРИЛОЖЕНИЕ I#ПРИЛОЖЕНИЕ II