Решение на Комисията от 22/09/2008 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5302 - NTT DATA / CIRQUENT) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)