Streszczenie decyzji Komisji z dnia 21 marca 2018 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8084 – Bayer/Monsanto) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1709) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)