Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2018, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné s vnitřním trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc M.8084 – Bayer/Monsanto) (oznámeno pod číslem C(2018) 1709) (Text s významem pro EHP.)