Резюме на Решение на Комисията от 21 март 2018 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (Дело M.8084 — Bayer/Monsanto) (нотифицирано под номер C(2018) 1709) (Текст от значение за ЕИП.)