Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1377 z 1. októbra 2020 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej Bacillus subtilis (LMG S-15136) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ciciaky a všetky menej významné druhy ošípaných okrem zvierat na reprodukciu (držiteľ povolenia Beldem, divízia spoločnosti Puratos NV) (Text s významom pre EHP)