Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1377 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από τον Bacillus subtilis (LMG S-15136) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για θηλάζοντα χοιρίδια και όλα τα μικρά χοιροειδή εκτός των ζώων αναπαραγωγής (κάτοχος της άδειας: Beldem, τμήμα της Puratos NV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)