Писмен въпрос E-6228/09, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Гарантиран равен достъп за всички до обикновена банкова сметка