Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 171/2009 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2009 , σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για την υποπερίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2009