2009/580/ЕО: Решение на Комисията от 29 юли 2009 година за изменение на Решение 2006/433/ЕО за определяне на финансовото участие на Общността в разходите, направени от Германия в контекста на спешните мерки, предприети за борба с болестта класическа чума по свинете през 2002 г. (нотифицирано под номер C(2009) 5866)