Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Rady o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred škodlivým vplyvom spojeným s používaním rybárskych zariadení na lov pri dne - KOM(2007) 605 v konečnom znení – 2007/0224 (CNS)