Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за Регламент на Съвета относно опазването на уязвимите екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения - COM(2007) 605 окончателен — 2007/0224(CNS)