Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5200 — Strabag/Kirchner) Текст от значение за ЕИП