Предложение за решение на Европейския Парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. {COM(2008) 30 окончателен} {SEC(2008) 85}