2007/240/ЕОРешение на Комисията от 16 април 2007 година за установяване на нови ветеринарни сертификати за въвеждане на живи животни, сперма, ембриони, яйцеклетки и продукти от животински произход в Общността съгласно решения 79/542/ЕИО, 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО, 93/196/ЕИО, 93/197/ЕИО, 95/328/ЕО, 96/333/ЕО, 96/539/ЕО, 96/540/ЕО, 2000/572/ЕО, 2000/585/ЕО, 2000/666/ЕО, 2002/613/ЕО, 2003/56/ЕО, 2003/779/ЕО, 2003/804/ЕО, 2003/858/ЕО, 2003/863/ЕО, 2003/881/ЕО, 2004/407/ЕО, 2004/438/ЕО, 2004/595/ЕО, 2004/639/ЕО и 2006/168/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 1622) (Текст от значение за ЕИП)