TITJUR Решение на Съда (шести състав) от 19 май 2009 г. # Комисия на Европейските общности срещу Ирландия. # Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 2005/60/ЕО - Изпиране на пари и финансиране на тероризъм - Липса на транспониране в определения срок. # Дело C-532/08. Комисия/Ирландия