Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки във връзка с електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението (публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)Текст от значение за ЕИП