2009/772/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 14 октомври 2009 година за назначаване на генералния секретар, върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност, на Съвета на Европейския съюз за периода от 18 октомври 2009 г. до 31 октомври 2009 г.