Υπόθεση T-287/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 – M. I. Industries κατά EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Nature’s Variety Instinct – Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)