Писмен въпрос E-6400/09, зададен от Jill Evans (Verts/ALE) на Комисията. Законодателство по отношение на съкращенията