Предложение за Препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи {COM(2008) 836 ОКОНЧАТЕЛЕН} {SEC(2008)3004} {SEC(2008)3005} (представена от Комисиятo)