Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 30 ноември 2009 г. # Brigitte Zangerl-Posselt срещу Комисия на Европейските общности. # Публична служба - Конкурс на общо основание. # Дело F-83/07. TITJUR Zangerl-Posselt/Комисия