TITJUR Kleist Решение на Съда (втори състав) от 18 ноември 2010 г. # Pensionsversicherungsanstalt срещу Christine Kleist. # Искане за преюдициално заключение: Oberster Gerichtshof - Австрия. # Социална политика - Равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите - Директива 76/207/ЕИО - Член 3, параграф 1, буква в) - Национална правна уредба, която улеснява уволнението на работници, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - Цел за насърчаване на заетостта на по-млади хора - Национална правна уредба, която предвижда, че такова право на пенсия се придобива при навършване на 60 години за жените и 65 години за мъжете. # Дело C-356/09.