Писмен въпрос E-6171/07, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Финансиране от страна на Общността в рамките на ОСП