Писмен въпрос E-007025/11 Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D) и Nathalie Griesbeck (ALDE) до Съвета. Смърт на 61 бежанци на кораб в Средиземно море през март 2011 г.