PROPCELEX Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 261/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година за изменение на Регламент № 423/67/EИО, 6/67/Eвратом на Съвета от 25 юли 1967 година относно определяне на възнагражденията на членовете на Комисиите на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия и на Висшия орган, които не са назначени за членове на Единната комисия на Европейските общности