ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Докладчик: Marisa Matias